پسر آریایی

الهی... گاهی... نگاهی...گذشت زمان و شکسپیر

گذشت زمان بر آن ها که منتظر می مانند بسیار کند،

بر آن ها که می هراسند بسیار تند،

بر آن ها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی،

و بر آن ها که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

اما، برآن ها که عشق می ورزند، 

زمان  راآغاز و پایانی نیست.


کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول
مال تو نبوده است. 

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده
می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود .


بالا رفتن از تپه های سراشیب در ابتدا نیاز به گام های آهسته دارد. 

 از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.
     
 موفقیت هایی که نصیب بشر شده عموما در سایه تحمل و بردباری بوده است

نوشته شده در ساعت توسط پسر آریایی| |


Design By : Night Skin